No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

Kinapateg dagiti partners ti PNP, naiyunay-unay

LA TRINIDAD, Benguet (PIA) -- Inyunay-unay ti dadaulo ti Police Regional Office - Cordillera ti kinapateg dagiti partner stakeholders iti panangipatungpal kadagiti programa ti pulisya tapnu maragpat ti linak ken kappia.
 
Kinuna ni PRO-Cor Regional Director PBGen. Mafelino Bazar a tuttutukan ti PNP Chief ti partisipasyon dagiti stakeholders babaen iti Kapulisan, Simbahan at Pamayanan (KASIMBAYANAN).
 
Kinunana nga iti sidong ti nasao a programa, kasapulan ti partnership activities iti nagbaetan da iti simbaan ken komunidad.
 
Sigun kenni Bazar, saan a mailibak nga adda latta ti kriminalidad nu sadino, kabayatan ti pandemya ket ngimmato ti nailista da a dadduma a kaso.
 
"Even though crime is at its all-time low, we cannot deny the fact there is still the persistent criminality that we are battling. They also evolve with the pandemic to the point that many of the reported crimes are committed virtually,  and with the lifting of restrictions, rise in number of crimes against persons and property has already been observed," kuna ni Bazar.
 
Innayun na nga agtultuloy met laeng ti panagraira ti ilegal a droga a mangdaddadael kadagiti pamilya ken iti masakbayan dagiti agtutubo. Kinunana nga adda metlaeng dagiti terorista a grupo a mangisaksaknap iti buteng iti komunidad ken mangrec-recruit kadagiti agtutubo iti nadumaduma a komunidad ken unibersidad.

Ni PRO-Cor Regional Director PBGen. Mafelino Bazar iti naangay nga oathtaking dagiti miyembro ti RAGPTD idi Oktubre 17, 2022. (Photo: PRO-Cor)

"The police can only do so much, thus, we will greatly need your help thru your sectors of representation and in your own capacities that we may battle these endeavors together," impetteng ti opisyal.
 
Immapela ni Bazar kadagiti maseknan ken iti komunidad nga agtinnulong dagitoy tapnu maragpat ti pudno a kappia.
 
Immunan a nagsapata dagiti miyembro ti PRO-Cor Regional Advisory Group for Police Transformation and Development nga agserbi kas primary partners ti Cordillera Police iti implementasyon ti PNP PATROL Plan 203. (JDP/DEG-POA CAR)

Tagalog translation:

Kahalagahan ng stakeholders sa kaayusan at kapayapaan, binigyan-diin ng PRO Cor

LA TRINIDAD, Benguet (PIA) -- Binigyang-diin ng pinuno ng Police Regional Office - Cordillera ang mahalagang papel ng mga partner stakeholders sa pagpapatupad sa mga programa ng pulisya upang makamit ang kaayusan at kapayapaan.
 
Sinabi ni PRO-Cor Regional Director PBGen. Mafelino Bazar na tinututukan ng PNP Chief ang pakikibahagi ng mga stakeholders sa pamamagitan ng Kapulisan, Simbahan at Pamayanan (KASIMBAYANAN).
 
Aniya, sa ilalim ng naturang programa, kailangan ang partnership activities sa pagitan nila at sa simbahan at komunidad.
 
Ayon kay Bazar, hindi maitatanggi na mayroon pa ring kriminalidad kung saan, sa kasagsagan ng pandemya ay tumaas ang ilang kaso.
 
"Even though crime is at its all-time low, we cannot deny the fact there is still the persistent criminality that we are battling. They also evolve with the pandemic to the point that many of the reported crimes are committed virtually and with the lifting of restrictions, rise in number of crimes against persons and property has already been observed," saad ni Bazar.
 
Idinagdag nito na patuloy din ang paglaganap ng ilegal na droga na sumisira sa mga pamilya at sa hinaharap ng mga kabataan. Aniya, mayroon ding mga teroristang grupo na nagpapalaganap ng takot sa komunidad at nagre-recruit sa mga kabataan sa mga komunidad at unibersidad.
 
"The police can only do so much, thus, we will greatly need your help thru your sectors of representation and in your own capacities that we may battle these endeavors together," giit ng opisyal.
 
Umapela si Bazar sa mga kinauukulan at sa komunidad na magtulungan ang mga ito upang makamit ang tunay na kapayapaan.
 
Una nang nanumpa ang mga miyembro ng PRO-Cor Regional Advisory Group for Police Transformation and Development na magsisilbing primary partners ng Cordillera Police sa pagpapatupad ng PNP PATROL Plan 203. (DEG-PIA CAR)

About the Author

Jamie Joie Malingan

Regional Editor

Cordillera Administrative Region

Feedback / Comment

Get in touch