No. of :

No. of Shares:

Currently viewed by: Marcus Rosit

Panawagan sa Pagdodokumento ng Wika, bukás na

Ano ang estado ng wikang Mamanwa? Saang mga dominyo ginagamit ang wikang Kuyunon? Bakit umuunti ang gumagamit ng wikang Irungdungan? Paano nagagamit sa edukasyon ang wikang Hamtikanon?

Ilan lámang ito sa napakaraming tanong hinggil sa mga wikang katutubo ng Pilipinas na nais tugunan ng proyektong Dokumentasyon ng mga Wika at Kultura.

Dahil dito, inaanyayahan ang mga mananaliksik na nása larang ng Filipino, Antropolohiya, Lingguwistika, Kasaysayan, at mga kaugnay na disipilina; gayundin, ang mga tagapagsalita ng katutubong wika at kasapi ng katutubong pamayanang kultural na magsumite ng aplikasyon at panukala.

Ang hulíng araw ng pagsusumite ng aplikasyon at panukala ay sa 30 Oktubre 2023. Ang mapipiling mga aplikante ay pagkakalooban ng Komisyon sa Wikang Filipino ng grant na hindi bababa sa P300,000.00.

Layunin ng proyekto na masaliksik o maidokumento ang lahat ng wikang katutubo ng Pilipinas, matukoy at mabalida ang sitwasyong pangwika at pangkultura ng komunidad, at makapaglimbag ng mga manuskrito na tutugon sa kakulangan ng mga pag-aaral hinggil sa wika at kultura ng katutubong pamayanang kultural.

Para sa pagsusumite ng aplikasyon at panukala, i-click ang https://bit.ly/KWFdokumentasyon2024.

Para sa tuntunin, pormularyo ng panukala, gabay na mga tanong, iskedyul ng pagsasagawa ng proyekto, at mga wika ng Pilipinas, i-click ang https://bit.ly/KWFgrantDokumento.  (KWF)

About the Author

Kate Shiene Austria

Information Officer III

Information Officer III under the Creative and Production Services Division of the Philippine Information Agency. 

Feedback / Comment

Get in touch